levensbeschouwelijk & persoonlijk oktober 2016

david rikkers

 

Nooit weg geweest

Bijna verontschuldigend hoor je mensen soms praten over een weerzien in de hemel. Bij het afscheid nemen van overledenen ligt het voor de hand. Iemand moeten missen van wie je zielsveel hebt gehouden wordt ondragelijk als je elkaar nooit meer zal zien. We laten de n weg en maken er ooit van. Ooit komt er een hereniging. Weliswaar in een vage hemel bij een vage heer. De laatste vijftig jaar is dat geloof dan ook fors verdampt. Daarom de aarzeling bij mensen als ze er toch over beginnen. Het geeft te denken want wat je niet weet mag je rustig ontkennen. Pak je de weg terug naar de oude zekerheid dan is er meer aan de hand. Ga bij mezelf te rade en stel vast dat overledenen wel uit oog en hart zijn geweken maar toch bij me gebleven. Tot stof vergaan maar als humus voor de geest teruggekomen. Bij wat ik onderneem en in hoe ik me gedraag voel ik op een prettige manier mijn voorgeslacht. Als uit een oerbodem spuit dat gevoel omhoog. Het is ook nog eens doordrenkt van het allesomvattende levensgeheim. Als aangename volheid stemt me dat dankbaar en vrolijk. Maak me niet druk over verhouding voorgeslacht en leefgeheim. Mijn opa kon ik nog net een hand geven. Diepere wortels bagger ik op uit de vaargeur van mijn voorgeslacht. Bloedloze registers die ik met wat algemene informatie en veel eigen fantasie invul. Over het geheim van het leven is het alleen maar gissen. Dat doe ik steeds minder. Het gaat nog het beste als ik mijn gedachten daarover koppel aan wat mensen er vroeger van dachten. Wij zijn beter in staat kaf en koren te scheiden en veel oude noties zijn achterhaald. Maar zonder hen waren wij er niet. Besef van het geheim komt daar ook op neer: geen vruchten zonder takken en geen takken zonder stam. Levensvreugde put ik uit de verbondenheid met wat leeft. Wat aan leven voorbij is heeft mijn geest blijvend bekleed. Ik hoef de doden niet terug te zien. Ze zijn nooit weg geweest. [aug2009]

 

Leren leven

Een Nijmeegse studentenpastor laat zijn pupillen enige tijd in een open graf nadenken over hun sterfelijkheid. Het ligt comfortabel verklaarde de herder met zicht op grassprietjes aan de rand en wisselende 3D-gezichten op de hemel. Ingeklemd tussen zes in dit geval vijf planken wordt een al te bewegelijke geest afgeremd tot wat kernvragen. Misschien dat er iets blijft hangen als de proefpersoon weer uit het graf stapt. Kan het waarderen als ludiek experiment. Als je waar dan ook in je eentje op de rug gaat kun je hetzelfde effect bereiken. Het ruggelings mijmeren is bewezen geschikt om inspiratie op te doen. Dus ook over levensvragen. Het gaat erom de hectiek van alledag even kwijt te raken. Daar is behoefte aan. Alsmaar wiegen op de stroom van media en medemens verwijdert je steeds verder van jezelf. Dat moet niet. De clou om een beetje tevreden het leven door te komen is dicht bij jezelf komen en blijven wat er ook gebeurt. Dat krijg je niet zomaar voor elkaar. Dat vraagt voor de meesten om een bewuste aanpak. Vroegere generaties werden middels sociale verenigingen daartoe aangezet. Veel clubs leggen tegenwoordig hun prioriteit bij professionele aanpak en individuele ontplooiing. Dan blijven sluimerende vragen over het leven onbelicht. Leren leven doe je vanuit beperkingen van leven. Als je ziek wordt. Als je niet slaagt. Als je wordt tegengewerkt. Door omstandigheden of door personen. Dan dringt de vraag naar voren: waar doe ik het voor? Als je jong en gezond bent is een voorlopig doel meestal wel te formuleren. Word je gedwarsboomd door begrenzing in jezelf of van buitenaf zul je al vroeg aan de slag moeten waar gezonden nog wat uitstel gegund wordt. De zwakken zijn wat dat betreft in het voordeel. Ze rijpen sneller. De sterken kunnen terecht in het graf van pastoor.[aug2009]

 

De omgekeerde wereld

Bij tijd en wijle hebben we het erover: de andere wereld. De veronderstelde extra dimensie van ons bestaan. We kunnen daar langs leven maar soms dringt het zich aan ons op. Als mensen ons ontvallen zijn overgegaan. Geliefden die we voorgoed kwijt raken plaatsen we in de andere wereld omdat we aanvoelen dat die er wel moet zijn omdat wij niet zonder kunnen. De redenering kronkelt vreemd. Toch blijven we het doen. De andere wereld is een betere benaming dan hiernamaals. Het gaat ook op voor het hier en nu. In de verhalen over Jeesjoea van Nazaret komt naar voren hoe haaks die andere wereld op de huidige wereld staat. Zo brak hij de strak omlijnde sjabbatsrust om iemand te helpen. Maar ook het afzonderingsideaal van de Farizeeën. Hij was geen anarchist maar legde zijn lat hoger dan de maatschappij deed. Hij handelde naar maatstaven uit een veronderstelde andere wereld. Natuurlijk botste dat met de gevestigde orde. Niet omdat ze slecht waren maar omdat ze indruisten tegen wat de machthebbers wilden en voor de meesten nauwelijks haalbaar. Jeesjoea had een voorkeur voor machtelozen. Niet om ze op te fokken tot een nieuwe generatie machtigen. Hij wilde ze laten voelen dat ze meetelden. Dat hij ze lief had. Zijn persoonlijke instelling propageerde hij onder zijn leerlingen. Zo moesten zij ook gaan leven. In aansluiting op wat gangbaar was noemde hij de nieuwe orde het Rijk van de hemel. Toegankelijk voor iedereen die wil. Om binnen te komen moet wel fors worden ingeleverd. De natuurlijke bloedbanden en het eigen leven moeten achtergesteld worden om je deze nieuwe mentaliteit eigen te maken. Er is geen selectie door anderen maar door jezelf. Je sluit jezelf binnen of buiten. Het is de omgekeerde wereld. Word je zo niet wereldvreemd? Nee want het laat je de hele wereld omarmen. Maar valt dat te combineren met een normaal bestaan in de huidige wereld? Heel goed want je handelt vanuit een volstrekt eigen benadering. Wat Jeesjoea voorleefde heeft zijn kracht bewaard omdat het niet onderhevig is aan de schommelingen van het vergankelijke. Het is een innerlijke mentaliteit goed voor gisteren vandaag en morgen. Kerken claimen zijn nalatenschap en wie daar vindt wat ie zoekt kan via die kanalen zich deze mentaliteit eigen maken. Het kan ook eenvoudiger want het is er niet aan gebonden. Het is het Rijk van de hemel de wereld op z’n kop.[aug2009]

 

Ab-ortus

Zodra bij mensen een zaadcel zijn eigenheid verliest en met een eicel tot herschikking komt is er nieuw leven. Met alle mogelijkheden om tot een mens uit te groeien. Wordt dit leven afgebroken noemen we dat ab-ortus het afhalen van de oorsprong. In het leven van mensen is de oorsprong altijd belangrijk. Mensen willen weten wie hun verwekkers zijn maar ook waar ze vandaan komen: het geheim achter het leven. Het eerste is meestal bekend of vaak te achterhalen. Het tweede is voor iedereen een mysterie. Omdat beide vragen samenhangen zijn ze in ons hoofd vaak tot een kluwe verstrengeld. Dat blijkt in de beoordeling van het weghalen van onvoldragen vruchten. Tot hoever mag je gaan? Voor sommigen: mag je wel ingrijpen? De praktijk laat zien dat abortus voor bijna iedere vrouw verschrikkelijk is. Het gaat om niet minder dan een ongewenst kind. Terwijl je zelf het leven naar je toetrekt weiger je het op dat moment door te geven. Dat druist in tegen de natuur die zich steeds vernieuwt. Het verzet zich ook tegen wat mensen gewoonlijk willen. Je wil dat zelf onder normale omstandigheden niet. Het zijn de omstandigheden die vrouwen tot abortus bewegen. In bijbels spraakgebruik heet zoiets ont-heiliging. Iets onttrekken aan zijn heiligheid zijn apartheid. Mensen staan volgens het scheppingsverhaal apart van de dieren omdat ze hun naaktheid bedekken als gevolg van hun zelfbewustzijn. Door dat toedekken gaan ze delen in de verborgenheid van het onnoembare mysterie. Seksualiteit krijgt zo een sacrale bovenbouw. Ook die dimensie loopt schade op bij het ondergaan van een abortus. Dat maakt het zo complex en langdurig voelbaar. [sep2009]

 

Tweesporig

Ze was amper tachtig en klampte me aan op het praatplein van de buurtsuper. Haar was een muntje van vijf eurocent in de hand gedrukt. Jongeren weten niet meer wat sparen is. Zelfs haar kinderen van zestig niet. Toen ze mijn leeftijd hoorde bond ze zichtbaar in. Haar man stierf met 53 jaar aan longkanker na openhartoperatie. Hij zei altijd dat je van het leven moest genieten. Maar zo kort… Ze was het niet eens met onzelieveheer. Aan de andere kant hij rookte zoveel. Maar dat kwam door de stress. Ik hoorde achter haar denkstiltes twijfel naar alle kanten. Ze zat op twee sporen. Besef enerzijds dat oorzaken van een vroege dood bij de dode liggen. Anderzijds de ingeprente verklaring dat onzelieveheer alles regelt. Voor een buitenstaander is het geen probleem: een wetenschappelijk gestaafde vaststelling tegenover een achterhaalde opvatting. De mevrouw wilde haar geloof niet kwijt omdat het haar levensvisie was. Het spaarvarken van haar jeugd had er ook mee te maken. De katholieke levensopvatting besloeg toen alle terreinen. Voor protestanten en socialisten gold dat ook. Nederland was verzuild in losse kolossen. Nu word je ingedeeld in maatschappelijke groeperingen. Geloof en ideologie zijn teruggeschroefd naar privéondernemingen. Die tweesporigheid is lastig zeker als je op leeftijd bent.[sep2009]

 

Nemen en geven

Liefde kent twee bewegingen: geven en nemen. Je geeft om de ander en hebt de ander nodig (je mist hem of haar). Er zit behoorlijke spanning op die draad. Het nemen wordt van binnenuit aangewakkerd voor eigen opbouw en onderhoud. Maar tegelijkertijd knaagt er onbehagen omdat we de ander tekort doen. Eigenlijk zouden we helemaal naar de ander moeten uitstromen hebben we het gevoel. Maar dat komt er meestal niet van. En dat versterkt het ongenoegen. Jeesjoea de profeet van Nazaret benadrukte je minder zorgen te maken over die drang naar zelfbehoud. Kijk naar de vogeltjes ze zaaien niet en maaien niet en toch komen ze niet te kort. Dat is naief. In een strenge winter komen veel dieren om. Wij doen juist ons best tegenslagen op te vangen en maken massaal vaccins aan als een griepvirus opduikt. Overspannen zorg legt ons ook lam. Dus laveren we tussen zorg en laten gaan. Tussen geven en nemen. Als je helemaal de ander bent toegedaan maak je het meestal niet lang is de ervaring met Jeesjoea als boegbeeld. Wie schippert komt verder maar mist de glans van het heroïsche. Toch willen we het optimale bereiken. Hoe doe je dat? Uitgangspunt ben je altijd zelf. Wie zich helemaal richt op de ander en daarbij zichzelf vergeet heeft niets te bieden. Je moet jezelf op peil houden wil je iets kunnen betekenen voor een ander. Daarom staat er heb je naaste lief als jezelf. Van jezelf houden valt niet eens mee. Vaak ontevreden met wat je bent. Pas als je jezelf hebt geaccepteerd kun je een ander velen. Het nemen gaat aan het geven vooraf. Ze horen wel bij mekaar. Als een van de componenten ontbreekt heb je een karikatuur. [sep2009]

 

God bewezen of ervaren

Andries Knevel liet Aartsbisschop Wim Eijk en coryfee SP Jan Marijnissen debatteren over het bestaan van god. Een prettig debat zonder resultaat. Natuurwetenschappelijk valt niets te bewijzen. Daarover was iedereen het eens. Filosofisch kom je vanuit de doelgerichtheid van wat bestaat god op het spoor vond de bisschop. Maar niet de geopenbaarde god van de bijbel. Alleen met geloof kom je verder. Maar een bewezen god moet juist een vloertje leggen onder het geloof. Waarom zou je anders geloven? Geloof werd door beide begrepen van geloof in de bijbelse god. Dat vind ik nogal smal. Geloof is een veronderstelling. In het wilde weg iets veronderstellen heeft geen zin. Er moet dus een gerede aanleiding voor zijn. Die is er volgens de kerk omdat god het zegt. Maar zo kom je er nooit uit want in een betrouwbare god wordt juist geloofd. Wil geloof een redelijke basis hebben (waar je als redelijk wezen naar snakt) zal die gezocht moeten worden in wat na te gaan is. Dat is het geval. We hoeven daarvoor niet ver van huis. Mensen ervaren god. Met nadenken alleen kom je er niet uit. Marijnissen en iedereen die strikt nadenkt komt niet verder dan eeuwige materie. Een onbevredigend resultaat. De meesten van ons voelen méér. Ons bewustzijn reikt verder dan wat we verstandelijk kunnen vatten. Op basis van die hunkering ontspringt geloof. Je gaat veronderstellen. Aan de hand van heilige boeken of puur uit jezelf. Ik probeer mijn geloofsveronderstelling zo dicht mogelijk te houden bij wat mijn verstand kent. De inhoud van mijn geloof is daarom mager vergeleken bij de bijbelse kijk op de oorsprong. Vind dat niet erg. De bijbel is voor mij een dik prentenboek die het levensgeheim uitbeeldt en beleefbaar maakt. De werkelijkheid daarvan ontgaat me. Heb er vrede mee want ik heb de plaatjes! God behoeft geen bewijs. Hij wordt ervaren. Geloof vraagt om rationele overeenstemming. Die is er want mensen ervaren god. [okt2009]

 

De Terugkeer

Als je wat dromerig de evangelies overweegt komt een andere tekst bovendrijven dan die we gewend zijn. Christoph Türcke heeft dat in psychologische studies gedaan en ook mijn kijk op Jezus verhelderd. Neem de verhouding van Jezus tot Johannes de Doper. Zoals meerderen zich afscheidden van de toonaangevende tempelcultus en de woestijn introkken (Essenen) of zich hergroepeerden (Farizeeën) zo distantieerde Johannes zich in zijn manier van leven van de gemeenschap. Vanuit de woestijn riep hij op tot omkeer en markeerde dat met een ongecultiveerde waterdoop. Die omkeer was een breuk met de gevestigde orde. Het introduceerde de orde van god (Rijk Gods). Jezus sloot zich bij Johannes aan. Maar niet voor lang. Als je goed kijkt zie je dat Jezus door leermeester Johannes is weggestuurd. Een pijnlijke scheiding zoals blijkt uit latere opmerkingen. Hij die de zonden van de wereld wegdraagt (Johannes 1,29). Dat slaat op de zondenbok bekend uit Leviticus 16,21 maar overschilderd met het beeld van het paaslam (Zie het lam van god). De gang van Jezus naar de woestijn is achteraf geduid als een verstoting door Johannes. Wat bracht het tot een breuk tussen de twee? Johannes is neergezet als een zonderling die oproept tot een radicale omkeer van leven. Jezus doopt niet maar hij beschikt over geneeskracht door zijn woord. Goed voor neurotici psychoten epileptici. Terwijl Johannes zich onthield van smakelijk voedsel ging Jezus eten en drinken met anderen. Het wordt hem nagedragen: veelwraat en slemper (Lucas 7,34). Hij kwam bij iedereen. Ook bij wat we nu maffia en terroristen zouden noemen. Tollenaars en zondaars klinkt onschuldiger dan het was. Hij kwam als gast maar gedroeg zich als gastheer. Zijn uitstraling overtroefde zijn omgeving. Jezus verliet de woestijn waarheen hij verstoten was sterker dan ooit. Hij had er in gevaarlijke omstandigheden geleefd onder wilde dieren (Marcus 1,13). Maar geluk was met hem engelen dienden hem. Toen hij na drie jaar succes toch smadelijk ter dood werd gebracht lag het in het verwerkingsproces bij de leerlingen bijna voor de hand dat ze hem terug verwachten. Voor de tweede keer verstoten zou hij terugkomen en zou de orde van god echt doorbreken.[sep2010]

Liefhebberij in god

Mannen en vrouwen die zich voor hun verdere leven in een klooster terugtrekken hebben roeping. Ook al ben ik daar weg ik heb de aantrekkingskracht bewaard. Dat is iets anders dan de kloosterdiscipline. De Trappistinnen van Berkel-Enschot verhuisd naar Oosterbeek ondervonden dat pijnlijk. Toen de verhuizers het oude klooster leeghaalden ontdekte de ene zuster na de ander dat ook god was ingepakt. Ze kwamen er met z’n allen achter dat god een ongrijpbare realiteit is. Dat was hij vroeger ook maar in een geheiligde entourage van donker en mysterieus hadden ze hem toen ze daar intraden met die geladen stilte vereenzelvigd. Nu die aankleding wegviel stonden ze daar alleen met zichzelf. De gemeenschap kon hen ook niet opvangen. Ze hadden er allemaal last van. Zo verhuisden ze kaal als de neten naar het nieuwe oord. Verhuizen naar de stilte gaf de documentairemaker de tv-serie mee. Nou dat viel tegen. Toen de zusters de eerste ochtend wakker werden in hun nieuwe huis gonsde het verkeer hun wereld binnen (ingeklemd tussen snelweg en spoorbaan). Het doel van hun bestaan waarvoor ze gekozen hadden leek te verdampen. Ze moesten god opnieuw ontdekken en aan wat lawaai wennen. Om in zo’n situatie verder te komen moet je van het goeie hout zijn. Ik kan erover meepraten. God ervaarde ik steeds dieper in mezelf maar half bewust. Praten (wat bidden tenslotte is) kenmerkt de omgang met god. Maar dat gebeurt zonder woorden. Je bent zelf gebed. Aanwezigheid daar draait het om. Liefhebberij in god zo zou je het kunnen noemen. Om god geven. En dat is elke dag anders. Het zit heel diep en komt maar een enkele keer bovendrijven. Zoals je je niet bewust bent van je hart je bloedsomloop je ademhaling…Doe je dat bewust wel dan zit je slecht in je vel. Een mens móet leven. Doen met hoofd en handen. Dat deden we in het klooster. Elke dag met hetzelfde groepje mensen dat je niet had uitgekozen. Want god heeft al wat hij maakte lief. Lager lag de lat niet. Zijn als god. Net zo lief. De een slaagt daar beter in dan de ander. Het is wel de norm. Niet een beetje liefhebben maar helemaal. Jezelf loslaten als levensdoel. Moeite met de ander om te gaan ook als het niet uitkomt. Gewoon doen. Liefhebberij in elkaar. Dat als opdracht zien.[sep2016]


Deze webpagina wordt begin feb apr jun aug okt dec ververst

Oude stukjes v.a. 2004 zijn opvraagbaar abba@davidrikkers.nl